COMPETENCE

om cOMPETENCE

Titel: Comprehensive geriatric assessment for perioperative optimization in radical cystectomy.

Formålet med studiet:
Vi ønsker med det aktuelle forskningsprojekt at undersøge effekten af en geriatrisk (ældremedicinsk) vurdering og intervention i relation til operation for blærekræft hos ældre patienter. Vi vil undersøge hvorvidt vi kan forbedre fysiske formåen, livskvalitet og overlevelse efter operativ fjernelse af blæren (radikal cystektomi).

Baggrund:

Patienter med blærekræft er ofte ældre og med alderen følger ofte en mere kompleks helbredstilstand og skrøbelighed. Skrøbelighed er forbundet med øget risiko for komplikationer i forbindelse med kræftkirurgi, men skrøbelighed kan potentielt modificeres. En geriatrisk vurdering og indsats kan bidrage til en grundig gennemgang og optimering af patientens øvrige medicin, fysiske funktion og andre sygdomme/faktorer med betydning for helbredstilstanden før en planlagt operation udføres.

Studiet

Studiet er et lodtrækningsforsøg (randomiseret forsøg) og foregår i et samarbejde mellem de ældremedicinske og urinvejskirurgiske afdelinger på henholdsvis Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital.

Antal deltagere og periode

Vi ønsker i alt at inkludere 140 patienter. Studiet forventes at forløbe fra begyndelsen af 2023 frem til slutningen af 2025

Hvad indebærer studiet?

Patienter vil ved lodtrækning blive inkluderet i enten kontrolgruppen, som modtager vanligt operativt forløb, eller i interventionsgruppen, hvor man vil modtage den supplerende geriatriske indsats. 

Den geriatriske indsats vil bestå af:

1.     En grundig geriatrisk vurdering FØR operationen. Vurderingen vil dels bestå af en samtale, en journalgennemgang, fysiske tests og en lægeundersøgelse. Faktorer med betydning for den samlede helbredstilstand og forestående operation vil sammen med patienten blive gennemgået og vurderet blandt andet ved hjælp af en række standardiserede tests og spørgsmål. Der vil være tale om gennemgang af medicinliste, andre sygdomme, fysisk funktionsniveau, psykisk velbefindende, kognition, ernæringsstatus og den sociale situation.   Såfremt der ved gennemgangen findes behov for intervention, yderligere undersøgelser eller optimering af behandling, vil dette blive iværksat i samråd med patienten og pårørende. Behovet for intervention hos den enkelte vil være varierende og forskelligt fra patient til patient, men kunne eksempelvis bestå af:

·       Medicin: Ophør med ikke relevant medicin, pausering af medicin som vurderes uhensigtsmæssig i relation til forestående operation eller opstart/dosisjustering af relevant medicin

·       Andre sygdomme: Håndtering af andre samtidige sygdomme, eksempelvis optimering sukkersygebehandling, jernbehandling ved blodmangel osv.

·       Fysisk formåen: Fysisk funktion testes med enkelte specifikke tests, bestående af en 6 minutters gangtest, rejse-sætte-sig test og håndgrebsstyrke. Såfremt det findes relevant, da tilbydes patienten træning bestående af en instruktion ved fysioterapeut og et hjemmetræningsprogram med blandede simple styrketræningsøvelser og konditionstræning.

·       Ernæring: Udredning af spiseproblemer, evt. iværksættelse af supplerende ernæringstiltag og ernæringstilskud

·       Psykisk og kognition: Behandling af underliggende depression, information om delir (akut forvirringstilstand) og håndtering heraf.

Socialt: Afklaring af hjemmesituation, vurdering af behov for hjælp/støtte efter operationen

2.     Planlagt stuegang ved et geriatrisk team EFTER operationen 2 gange om ugen. Dette vil være et supplement til den kirurgiske stuegang og i tæt samarbejde med de urinvejskirurgiske læger og personale. Det geriatriske team vil blandt andet have fokus på grundig medicingennemgang, medicinske komplikationer, mobilisering, forebyggelse af hospitals-konfusion (delir) og planlægning af den gode udskrivelse. 

Location (Map)
Status

Kontakt

Ph.d. studerende 
Katharina Skovhus Prior
KATANS@rm.dk